دکتر محمد غفاری

نام و نام خانوادگی : محمد غفاری

سال تولد :

شغل : هیئت علمی

مرتبه علمی : استادیار ادبیات انگلیسی

Mail m-ghaffary@araku.ac.ir

Site

icon-e-learning-1b72z9p آموزش الکترونیک

سوابق تحصیلی
  • دکترای تخصصی (1395) :

دانشگاه شیراز، زبان و ادبیات انگلیسی

  • کارشناسی ارشد (1390) :

دانشگاه شهید بهشتی

  • کارشناسی (1388) :

دانشگاه اراک

سوابق اجرایی
تالیف
حوزه های پژوهشی مورد علاقه :
  • نظریه ادبیات
  • فلسفه و ادبیات
  • ادبیات تطبیقی
  • پژوهش‌های بینا رسانه‌ای
کتاب ها
مقاله های علمی پژوهشی

ترجمه مقالات علمی، پژوهشی و تحقيقی

سوابق ندریس

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سایر فعالیت ها