دکتر محمد غفاری

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد غفاری

شغل: عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی

مرتبه‌ی علمی: استادیار

نشانی محل کار: اراک، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه اراک، دانشکده‌ی ادبیات و زبان‌های خارجی، گروه زبان انگلیسی

نشانی رایانامه: m-ghaffary@araku.ac.ir

 

 

لینک ها :   رزومه --برنامه درسی