دكتر موسي احمديان

 

نام و نام خانوادگی: موسی احمدیان

متولد 1333/11/27

شغل: عضو هیات علمی دانشگاه اراک

مرتبه علمي: دانشيار، پایه 38 (با احتساب 5 پایه تشویقی پژوهشی)

آدرس: اراک، میدان دکتر شریعتی، دانشکاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی

صندوق پستی879 ، کد پستی: 38156، تلفن: 4-32777403-086

 

 

 
لینک ها :   رزومه برنامه درسی