دكتر ابوالفضل حري

دکتر رجایی

 

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل حري

سال تولد: 1351

شغل: عضو هيات علمي

مرتبه علمی: استاديار

آدرس محل کار: اراك- خ. شهيد بهشتي- دانشگاه اراك- گروه زبان و ادبيات انگليسي

آدرس پست الکترونیک:horri2004tr@gmail.com

 

 

لینک ها :  رزومه -برنامه درسی