دكتر ابوالفضل حري

دکتر رجایی

 

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل حري

سال تولد: 1351

شغل: عضو هيات علمي

مرتبه علمی: استاديار

آدرس محل کار: اراك- خ. شهيد بهشتي- دانشگاه اراك- گروه زبان و ادبيات انگليسي

آدرس پست الکترونیک:horri2004tr@gmail.com

 

 

سوابق تحصیلات

مقطع

دانشگاه

رشته

سال اخذ

كارشناسي

علامه طباطبايي

زبان و ادبيات انگليسي

1376

كارشناسي ارشد

علامه طباطبايي

زبان و ادبيات انگليسي

1381

دكتري

علامه طباطبايي

مترجمي زبان انگليسي

1395

 

حوزه‌هاي مطالعاتي

1) نقد و نظرية ادبي با تمركز بر ساختارگرايي و به ويژه روايت شناسي ساختارگرا و پساساختارگرا

2) مطالعات ترجمه (گرايش ترجمة ادبي و به ويژه ترجمة سبك)؛ روایت‌شناسی ترجمه محور

3) مطالعات ادبي، زباني، سبكي و زيبايي‌شناختي قرآن كريم

4) مطالعات طنز با نگاه ويژه به رويكردهاي زبان‌شناختي و ادبي به طنز و شوخ‌طبعي

5) ادبيات تطبيقي

 

 

كليات فعاليت ها پس از دفاع دكتري (ثبت در سايت ژيرو)

 

 

 

سوابق پژوهشی

الف: تالیف:

 

كتب ترجمة شده يا در دست ترجمه

1) رويكرد زبان‌شناختي نقادانه بر روايت. تهران: فارابي، 1383. (ويرايش جديد كتاب در دست اقدام است).

2) از ادبيات تا سينما (مجموعه مقاله). تهران: انتشارات فارابي، 1383.

3) روايت داستاني: بوطيقاي معاصر. شلوميت ريمون- كنان. تهران: نيلوفر، 1387

4) مطالعة قرآن به منزلة اثري ادبي: رويكردهاي ادبي- زبان شناختي. تهران: نيلوفر 1391.

5) جستارهايي در باب روايت و روايت‌شناسي (مجموعة ده مقاله). تهران: خانة كتاب-1392

6) روايت‌شناسي: راهنماي درك و تحليل ادبيات داستاني (مجموعة 15 مقاله). اراك: حوزة هنري- 1391

7) انسجام در قرآن. مستنصر مير. تهران: (در دست چاپ)

8) سخت‌ترجمه‌پذيري كتاب‌المبين به منزلة اثري ادبي (مجموعه مقاله). اراك: حوزة هنري (در دست چاپ)

9) کلک خیال‌انگیز: بوطیقای ادبیات داستانی وهمناک، کرامات و معجزات. نشر نی، پاییز 1393

10)جستارهايي در باب قرآن پزوهي مستشرقان (مجموعه مقالع). انتارات علمي- فرفنگي (زيرچلپ)

11)روايت شناسي: راهنماي خواننده به جهان داستان. مانفرد يان. انتشارات علمي و فرهنگي (زيرچاپ)

12)كاركردهاي روايت (از انتارات كمبريج). پورتر آبوت. انتشارات علمي و فرهنگي. (زير چاپ)

13)طنزپزوهي اسلامي (مجموعه مقاله)-پ‍وهشگاه فرهنگ و هنر (در دست چاپ)

14)رمانس هاي عاميانه پيش از صفوي- ويليام هانوي. انتشارات علمي و فرهنگي (در دست اقدام)

15)درآمدي بر روايت شناسي. مونيكا فلودرنيك. انتارات علمي و فرهنگي (در دست ترجمه)

16)دانشنامه نظريه هاي روايت. ديويد هرمن و همكاران. انتشارات علمي و فرهنگي (در دست ترجمه)

17)شكل روايت. سوزان كين. انتارات علمي و فرهنگي (در دست اقدام)

 

كتب ويراستاري شده

(اين كتاب‌ها را دانشجويان درس انفرادي ترجمه كرده و نشر قطره چاپ كرده است)

1) برندگان واقعي هرگز تقلب نمي‌كنند. نشر قطره

2) پرورش ذهن. نشر قطره

3) 5 دقيقه خوب براي آنان كه دوستشان داريم. نشر قطره

4) تغيير پرسش ها؛ تغيير زندگي. نشر قطره

 

فهرست كتب موجود در سايت خانه كتاب

 

 

مقاله در كتاب ها و مجموعه مقالات

) «آيا پيش از هجرت قريش با انصار عهد و پيمان بسته بودند؟»، نوشتة مايكل لِكر، ترجمه و تلخيص از ابوالفضل حري در

سيره پژوهي در غرب (گزيدة متون و منابع). به كوشش مرتضي كريمي نيا. تهران: مجمع تقريب مذاهب، 1386.

MichaelLecker, <Did the Quraysh Conclude a Treaty with the Anṣār Prior to theHijra?>, in The Biography of Muḥammad: The Issue of the Sources, ed. HaraldMotzki, Leiden: E.J. Brill, 2000, pp. 157-169. (13)

1) «مواضع رودروي قانون‌گزاران: خليفه و سنت پيامبر: عمر و سنت محمد»، نوشتة آوراهام حكيم، ترجمه و تلخيص از ابوالفضل حري. در سيره پژوهي در غرب (گزيدة متون و منابع). به كوشش مرتضي كريمي نيا. تهران: مجمع تقريب مذاهب، 1386.

Avraham Hakim, <Conflicting Images of Lawgivers: The Caliph and theProphet; Sunnat ‘Umar and Sunnat Muḥammad>, in Method and Theory in the Studyof Islamic Origins, ed. Herbert Berg, Leiden: E.J. Brill. 2003, pp. 159-177. (19)

2) «تصاوير و استعارات در آيات آغازين سوره هاي مكي». آنگليكا نويورت. در رهيافت هايي به قرآن (مجموعه مقالة ترجمه اي). ويراستة هاوتينگ و شريف. به كوشش مهران عباسي. تهران: انتشارات حكمت، 1389

3) «بافت و مناسبات بينامتني در سورة الرحمان». محمد عبدالحليم. در رهيافت هايي به قرآن (مجموعه مقالة ترجمه اي). ويراستة هاوتينگ و شريف. به كوشش مهران عباسي. تهران: انتشارات حكمت، 1389

4) «نمايش قرآني داستان يوسف». آ. جونز. در رهيافت هايي به قرآن (مجموعه مقالة ترجمه اي). ويراستة هاوتينگ و شريف. به كوشش مهران عباسي. تهران: انتشارات حكمت، 1389

5) «در شناخت فيلم كودكان». ايان اندروز ويچيك. در كودك در قاب: جستارهايي پيرامون فيلم كودك. تهران: فارابي، 1382.

 

ب: مقالات چاپ شده در مجلات

الف: علمی پژوهشی

گزيده مقالات (از ميان 30 مقاله تا سال 1390)

1) "درآمدي بر اصول و مباني ترجمه طنز". مجله مطالعات ترجمه. سال چهارم، ش. چهارم، تابستان 1385، صص. 7-23

2) "تصوير و تصوير پردازی و انسجام ساختاری متن در سوره عاديات". انديشه دينی. شيراز، تابستان 85، صص. 91-141.

3) «وهمناك در ادبيات كهن ايران"- مجله پژوهشي زبان هاي خارجي دانشگاه تهران. ش. 34، زمستان 85، صص. 61-77

4) "سخت ترجمه پذيري كتاب المبين به منزلة اثري ادبي". مطالعات ترجمه، ش. 17، بهار 86، صص. 5-27.

5) «افسون و صوت و معنا در دعاي آغازين سال نو به منزله اثري ادبي». پژوهشي زبان‌هاي خارجي تهران، بهار 87، صص. 71-95

6) "درآمدي بر رويكرد روايت شناختي به روايت داستاني با نگاهي به آينه هاي دردار". نشرية زبان و ادبيات تبريز، پاييز و زمستان 87، 1-28

7) "ژانر وهمناك: شگرف و/ شگفت در داستان هاي فرج بعد از شدت". نقد ادبي، ش. 3، زمستان87، 7-30.

8) «كهن الگو در شعر كلاسيك و معاصر فارسي». ادب عرفاني و اسطوره‌اي دانشگاه آزاد. ش. 15، تابستان 88، صص. 9-33

9) «مشابهت بلاغت قرآني با بلاغت غربي». مطالعات اسلامي. پاييز و زمستان 88، صص. 37-58

10) «روايت شناسي در سنت نقد انگليسي- آمريكايي: معرفي كتاب داستان و متن چتمن». نقد ادبي. زمستان 88، ش. 8 (نقد و بررسي كتاب). صص. 193-208

11) «غرابت زدايي: معضل رومي آمريكايي باركس». مطالعات ترجمه ش. 32، زمستان 89، صص. 5-18

12) «سازکارهای زبانی شوخ‌طبعی». ادبيات تطبيقي تربيت مدرس. تابستان 89. صص.

13) ) «به سوي روايت شناسي معنوي». نقد ادبي. سال 4، ش. 13. بهار 90 ، صص. 181-196.

14) بررسي عجايب نامه وهمناك به منزلة نوشتار وهمناك با نگاهي به كتاب عجايب هند. نقد ادبي، تابستان 90

 

 

ج: مقالات ارائه شده درهمایش ها و کنفرانس ها (1385-1391)

 

 

كنفرانس ها و همايش ها

عنوان مقاله / سخنرانی

نام ومحل همايش

ارسال چکيده

ارسال مقاله

تاريخ چاپ

توضيحات

تجلي هويت در ادبيات داستاني روايي

 

اولين همايش هويت ايراني

چاپ

چاپ

 

تربيت مدرس-اسفند 83

قرآن به منزله اثري ادبي

 

13امين نمايشگاه قرآن

     

آبان 84

كاركرد اسطوره در شعر كلاسيك و معاصر فارسي

سومين هم انديشي زبان فارسي-

چاپ -تربيت مدرس-اسفند84

     

تصوير و تصوير پردازي در قرآن

 

اولين همايش زيبايي شناسي دين

     

تهران- دي 84

سوره هاي سوگند دار قرآن در پرتو تفسيرهاي شيعي، سني و غربي

 

هنر نبوي- اصفهان- دانشگاه هنر-دي 1385

پذيرش-چاپ

   

دانشگاه گيلان

نمايش ديني و نقش تماشاگر

همايش بين المللي درام ديني- تهران

پذيرش

ارايه سخنراني

 

16 و 17 دي 1385

ژانر شگفت و در مقابي شگرف در فرج بعد از شدت

همايش داستان كوتاه

ارسال

ارايه سخنراني

 

زمستان 86

سوره هاي سوگند دار قرآن در پرتو تفسيرهاي شيعي، سني و غربي

چهارمين همايش زبان فارسي-گيلان

ارسال

ارايه سخنراني

 

ارديبهشت 87

الگويي نظري و عملي براي مطالعة متون روايي فارسي

سومين گردهمايي انجمن ترويج زبان فارسي

     

6-8 شهريور 87

 

عنوان مقاله / سخنرانی

نام ومحل همايش

ارسال چکيده

ارسال مقاله

تاريخ چاپ

توضيحات

سيري بر نظريه و دستور زبان روايت در فرانسه

مطالعات فرانسه

     

ارديبهشت 88

بررسي سبك مترجم در متون روايي ترجمه شده: همگاني هاي ترجمه در ترجمة فارسي به سوي فانوس دريايي

كنفرانس بين المللي پالا

/1/2009

 

July 28–August 1, 2009, Roosevelt Academy, Middelburg, the Netherlands

The 29th Annual Conference of the International Poetics and Linguistics Association,

ترجمه غرابت ساز: راهكاري براي جهاني كردن ادبيات ايراني با نگاهي به اشعار حافظ

مطالعات ملي

پذيرش

   

ارديبهشت 88

همبستگی میان الگوی ارتباط روایی با قصص قرآنی

هنر نبوی

25/10/88

پذيرش

   

غرابت زدايي

مطالعات ترجمه بيرجند

 

پذيرش

   

برهمكنشي ميان خيال و واقعيت در ترانة ابي

همايش افسانه

       

رويكرد فرماليستي به منظومة حيدربابا اثر شهريار

همايش افسانه

       

بوطيقاي قصص قرآني و مدعا عليه بوطيقاي ارسطو

همايش نقد ادبي

 

سخنراني

   

به سوي تعريف و تحديد شگرد داستان در داستان به منزله ادبيات وهمناك در منتخب هزارو يكشب

ششمين همايش ترويج زبان فارسي

خرداد 90

سخنراني

   

دشواري ترجمة تصاوير بلاغي نهج البلاغه

همايش نهج البلاغه- دانشگاه بوعلي

ارديبهشت 90

سخنراني

   

سير رمان نويسي فارسي

ترجمه، التقاط فرهنگي- دانشگاه علامه

28-29 آدر 91

     

رويكرد زبان روايت شناختي به متون طنزآميز

ششمين همايش ادبي شهيد بهشتي

5-6 دي 1391

     

 

 

 

د: طرح های پژوهشی

بررسي سبك سالح حسيني در مقام مترجم ادبي در دو ترجمه فارسي به سوي فانوس دريايي و خشم و هياهم- اراك- دانشگاه اراك

 

 

سوابق تدریس

سوابق شغلی و اجرایی

 

عضو هيات علمي از سال 1382

 

برگزاری دوره ها و کارگاه ها

 

برگزاري دوره‌هاي روايت شناسي در مراكز فرهنگي و برخي دانشگاه‌هاي ايران

 

 

 

 

سایر فعالیت ها (فرهنگی- اجتماعی و...)

1) کانديداي دريافت قلم بلورين در ششمين جشنواره مطبوعات

2) برنده لوح زرين و قلم بلورين براي عنوان دوم در رشته مقاله هاي ادبي- هنري در نهمين جشنواره مطبوعات مرداد 81- تهران

3) جايزة اول نقد شعر براي مقالة نقد فرماليستي شعر تا انتها حضور اثر سهراب سپهري (مجلة زبان و ادب علامه طباطبايي، بهار 85) در چهارمين جشنوارة نقد كتاب دي ماه 1386

4) پژوهشگر برگزيدة گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه اراك- سال 1387

5) پژوهشگر برگزيدة گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه اراك- سال 1388

6) پژوهشگر برگزيدة دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اراك- سال 1388

7) يكي از چهار پژوهشگر برگزيده دانشگاه اراك- سال 1388

8) يكي از چهار برگزيده برتر بخش هيات علمي چهره‌هاي ماندگار در برنامة صبح انقلاب استان مركزي- سال88.

9) يكي از سه نفر برگزيدة پنجمين جشنوارة طنز مكتوب- تهران- حوزة هنري، دفتر طنز-آبان 89

10) پژوهشگر برگزيدة گروه زبان و ادبيات انگليسي- سال 1389

11) پژوهشگر برگزيدة دانشكدة علوم انساني- سال 1389

12) يكي از پژوهشگران برگزيدة استان مركزي در بخش هيئت علمي در هفته پژوهشي 1389

13) رتبة اول بخش مقاله نويسي گروه غيرمعارف دومين مسابقات سراسري قرآن اعضاي هيات علمي- اصفهان- خرداد90

14) رتبة نخست بخش مقاله نويسي ششمين جشنوارة طنز مكتوب. تهران: حوزة هنري (دفتر طنز). تهران: 25-26 آبان ماه 1390

15) رتبة سوم جشنوارة فارابي براي طرح پژوهشي«بررسي سبك صالح حسيني در مقام مترجم ادبي در دو ترجمة به سوي فانوس دريايي و خشم و هياهو». تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگي وزارت علوم. آبان ماه 1390

16) رتبة دوم بخش «ترجمه» از هجدهمين جشنوارة مطبوعات. تهران- بهمن 1390

17) رتبه نخست اولین جشنواره دهخدا برای کتاب کلک خیال انگیز- تهران-آبان 1394

18) شایسته تقدیر در هشتمین جشنواره جلال آل احمد برای کتاب کلک خیال انگیز- تهران آبان 1394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزيده اي از آثار چاپ شده در مطبوعات به روايت سايت magiran از سال 1379-1393

توجه: برخی از این مقالات در بخش های بالا نیز تکرار شده اند. درج آنها نه برای تکرار بلکه به روایت سایت مگ ایران است

 

 

ويژگي هاي رمانس هاي پيش از عصر صفوي (بخش سوم و پاياني)
ابوالفضل حري،ويليام هاناوي
كتاب ماه ادبيات، شماره 200، خرداد 1393 صص 10-14
مشاهده متن [PDF 373kb]

 

بررسي ترجمه دو كتاب روايت شناسي و روايت ها و راوي ها از منظر نظريه هاي نقد ترجمه
ابوالفضل حري
كتاب ماه ادبيات، شماره 199، ارديبهشت 1393 صص 42-51
مشاهده متن [PDF 434kb]

 

معيارهايي براي ترجمه و ارزيابي استعارات قرآني: رويكرد مقابل هاي- تحليلي
ايمان طه الزيني ، ابوالفضل حري
ماهنامه كتاب ماه دين، شماره 198، فروردين 1393 ص 81
مشاهده متن [PDF 373kb]

 

نفيضه سازي در آثار منوچهر احترامي و ابوالفضل زرويي نصرآباد
ابوالفضل حري
فصلنامه فرهنگ مردم، شماره 48، پاييز و زمستان 1392 ص 197

 

 

عناصر روايي در رمانس هاي پيش از عصر صفويه (بخش دوم)
ويليام هاناوي مترجم: ابوالفضل حري
كتاب ماه ادبيات، شماره 194، آذر 1392 ص 17
مشاهده متن [PDF 224kb]

 

رمانس هاي عاميانه فارسي پيش از دوره صفوي
ويليام هاناوي مترجم: ابوالفضل حري
كتاب ماه ادبيات، شماره 193، آبان 1392 ص 6
مشاهده متن [PDF 282kb]

 

نشست تخصصي نقد و بررسي روايت شناسي داستانهاي مثنوي با حضور ابوالفضل حري دكتر عيسي امن خاني و سميرا بامشكي
كتاب ماه ادبيات، شماره 192، مهر 1392 ص 2
مشاهده متن [PDF 910kb]

 

   

استعاره و ترجمه/ گزارش تحليلي از رسانه ميسون زهري
ابوالفضل حري
ماهنامه كتاب ماه دين، شماره 187، ارديبهشت 1392 ص 95
مشاهده متن [PDF 227kb]

 
 

 

تاريخچه اي كوتاه از سير ترجمه هاي قرآن
حسن مصطفوي مترجم: ابوالفضل حري
ماهنامه كتاب ماه دين، شماره 180، مهر 1391 ص 110

 

 

بنيان هاي نظري مطالعه ادبيات عاميانه
ويليام ن ج كافلين كورتلند مترجم: ابوالفضل حري
كتاب ماه ادبيات، شماره 179، شهريور 1391 ص 27
مشاهده متن [PDF 400kb]

 

 

در باره كتاب سبك شناسي قرآني/ اثر حسين عبدالرئوف
مترجم: ابوالفضل حري
ماهنامه كتاب ماه دين، شماره 178، مرداد 1391 ص 71
مشاهده متن [PDF 569kb]

 

نقد و بررسي از اشارت هاي دريا: بوطيقاي روايت در مثنوي با حضور: دكتر منوچهر اكبري، دكتر حميدرضا توكلي، دكتر عيسي امن خاني، ابوالفضل حري، مهدي كمپاني زارع
كتاب ماه ادبيات، شماره 177، تير 1391 ص 3

 

نگاهي به كتاب شيوه هاي داستان پردازي در هزار و يكشب نوشته ديويد پينالت با ترجمه فريدون بدره اي
ابوالفضل حري
كتاب ماه ادبيات، شماره 176، خرداد 1391 ص 80

روايت گري داستان يوسف (ع) در قرآن: پي رنگ، مضامين، اشخاص
مستنصر مير، ابوالفضل حري
كتاب ماه دين، شماره 176، خرداد 1391 ص 102

هنر روايت و زندگي
اچ.پورتر آبوت مترجم: ابوالفضل حري
كتاب ماه هنر، شماره 165، خرداد 1391 ص 92

كتاب برگزيده من/ گفتمان قرآن: بررسي زبان شناختي پيوند متن و بافت قرآن
خلود العموش مترجم: ابوالفضل حري
كتاب ماه دين، شماره 175، ارديبهشت 1391 ص 4

تبليغات به منزله ايدئولوژي
آندرو ورنيك مترجم: ابوالفضل حري
فصلنامه دين و رسانه، شماره 99، پاييز 1390 ص 132

روابط بيناتفسيري: رويكرد برخي تفاسير شيعي و سني در تفسير آيات 35-39 سوره نور
مترجم: ابوالفضل حري كتاب ماه دين، شماره 173، اسفند 1390 ص 76

معرفي كتاب سبك شناسي ادبيات داستاني
ابوالفضل حري كتاب ماه ادبيات، شماره 173، اسفند 1390 ص 38

سبك در ترجمه: راهكارهاي فردي صالح حسيني از رهگذر همگاني هاي ترجمه در ترجمه خشم و هياهو
ابوالفضل حري فصلنامه پژوهش ادبيات معاصر جهان، شماره 62، تابستان 1390 ص 23
درباره كتاب روابط متني در قرآن: مناسبت انسجام و ساختار/ اثر سلوي العوي
مترجم: ابوالفضل حري كتاب ماه دين، شماره 171، دي 1390 ص 79

برساختن متن در پرتو قرائت متن
تزوتان تودروف مترجم: ابوالفضل حري كتاب ماه ادبيات، شماره 169، آبان 1390 ص 4
بررسي شگرد قرآني التفات در پرتو ساختار اطلاعات گفتمان
ابوالفضل حري پژوهش هاي زبان و ادبيات تطبيقي، سال دوم، شماره 4، زمستان 1390 ص 17
نكاتي در باب ترجمه برخي الفاظ و اصطلاحات قرآني
آ.بن شمش مترجم: ابوالفضل حري دو فصلنامه ترجمان وحي، شماره 29، بهار و تابستان 1390 ص 69
سازكارهاي زباني شوخ طبعي: جناس و ابهام/ ايهام
ابوالفضل حري پژوهش هاي زبان و ادبيات تطبيقي، سال دوم، شماره 2، تابستان 1390 ص 19
ساختار روايت در رمان هاي جيمز باند اثر يان فلمينگ
امبرتو اكو مترجم: ابوالفضل حري كتاب ماه ادبيات، شماره 168، مهر 1390 ص 32
وجوه بازنمايي گفتمان روايي: جريان سيال ذهن و تك گويي دروني
ابوالفضل حري فصلنامه پژوهش ادبيات معاصر جهان، شماره 61، بهار 1390 ص 25

خوانش متن فراسوي معنا

جرج آيچل. مترجم ابوالفضل حري كتاب ماه فلسفه، سال چهارم، ش. 46، تير 90، صص. 118-124

بررسي سطوح ساختاري و كاركردي ترجمه روشن گر قرآن كريم ، اثر كريم زماني
ابوالفضل حري كتاب ماه دين، شماره 164، خرداد 1390 ص 55

در باره كتاب انسجام در قرآن : مطالعه مفهوم نظم در تدبر در قرآن اثر اصلاحي / نگاشتة مستنصر مير
ابوالفضل حري كتاب ماه دين، شماره 163، ارديبهشت 1390 ص 52

مناسبات زباني و يا زنجيرمندي خرد و كلان در قصص قرآني (با نگاهي به داستان يونس (ع))
ابوالفضل حري پژوهش هاي زبان و ادبيات تطبيقي، سال اول، شماره 4، زمستان 1389 ص 77

غرابت زدايي : معضل ترجمه رومي آمريكايي باركس
ابوالفضل حري فصلنامه مطالعات ترجمه، شماره 32، زمستان 1389 ص 5

برهم كنشي فيلم و رمان ؛ كاركرد ادبيات در اينك آخر زمان و باري ليندون
دوناتا مينگلي مترجم: ابوالفضل حري كتاب ماه ادبيات، شماره 159، دي 1389 ص 40

رويكرد روايت شناختي به كانون شدگي
مانفرد جان مترجم: ابوالفضل حري كتاب ماه ادبيات، شماره 157، آبان 1389 ص 22

ترجمه اشارتگري هاي شخصي به منزله شاخص هاي زباني زاويه ديد در سه ترجمه به سوي فانوس دريايي
ابوالفضل حري فصلنامه مطالعات ترجمه، شماره 30، تابستان 1389 ص 5

ترجمه هاي انگليسي قرآن

محمد خليفه مترجم: ابوالفضل حري كتاب ماه دين، شماره 156، مهر 1389 ص 70

جنبه هاي فرهنگي در ترجمه قرآن
حسين عبدالرئوف مترجم:ابوالفضل حري ، مليحه بين فاطمي فصلنامه حسنا، شماره 4، بهار 1389 ص 14

مشابهت بلاغت قرآني با بلاغت غربي
ابوالفضل حري علوم قرآن و حديث، شماره 83، زمستان 1388 ص 37

بررسي حضور مترجم به واسطه تبديل ها در متون ترجمه شده با نگاهي به ديدگاه لوون زوارت : الگوي توصيفي
ابوالفضل حري فصلنامه مطالعات ترجمه، شماره 29، بهار 1389 ص 7

ترجمه گفتمان غيرمستقيم آزاد در سه ترجمه فارسي رمان به سوي فانوس دريايي
ابوالفضل حري فصلنامه پژوهش زبان هاي خارجي، شماره 57، بهار 1389 ص 19

فنون و صنايع ادبي در قرآن
مستنصر مير مترجم:ابوالفضل حري فصلنامه پژوهش هاي قرآني، شماره 60، پاييز و زمستان 1388 ص 154

كاركرد تصريف در دو سوره قرآني ناظر به داستان آفرينش در پرتو فراكاركرد متني هليدي
ابوالفضل حري فصلنامه پژوهش زبان هاي خارجي، شماره 55، زمستان 1388 ص 101
نمايش قرآني داستان حضرت يوسف ، زبان طبيعت مدارانه يا ساختگي
آ.جونز مترجم:ابوالفضل حري دوفصلنامه زيباشناخت، شماره 21، نيمه دوم سال 1388 صص 371-417

درآمدي بر رويكرد روايت شناختي به داستان روايي با نگاهي به رمان آيينه هاي دردار هوشنگ گلشيري
ابوالفضل حري مجله علمي ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، شماره 208، پاييز و زمستان 1387 ص 53

حادثه كربلا به روايت محمد جرير طبري در پرتو نقد و نظريه ساختارگرايي
تورستن هايلن مترجم:ابوالفضل حري كتاب ماه دين، شماره 147، دي 1388 ص 8

بررسي سبك مترجم در متول روايي ترجمه شده : همگاني هاي ترجمه در ترجمه فارسي به سوي فانوس دريايي وولف
ابوالفضل حري فصلنامه مطالعات ترجمه، شماره 26، تابستان 1388 ص 5

پايايي و شكل پذيري روايي در گفتمان آخرالزمان اينترنتي پس از 11 سپتامبر 2001
رابرت گلن هوارد مترجم:ابوالفضل حري ماهنامه رواق هنر و انديشه، شماره 91، مهر و آبان 1388 ص 107

صوت ، روح و جنسيت در سوره قدر

مايكل سلز مترجم:ابوالفضل حري دو فصلنامه ترجمان وحي، شماره 25، بهار و تابستان 1388 ص 67

بررسي حضور مترجم به واسطه تبديل ها در متون روايي ترجمه شده با نگاهي به ديدگاه لوون - زوآرت
ابوالفضل حري فصلنامه مطالعات ترجمه، شماره 25، بهار 1388 ص 7

در باب تنوع سبك شناختي در ژانر قرآني
حسين عبدالرئوف مترجم:ابوالفضل حري دوفصلنامه زيباشناخت، شماره 20، تابستان 1388 صص 393-434

مسئله الهيات و زيباشناسي
ريچارد ويلادسائو مترجم:ابوالفضل حري كتاب ماه فلسفه، شماره 21، خرداد 1388 ص 63

بازآفريني سجع در ترجمه هاي انگليسي قرآن
بروس ب . لارنس مترجم:ابوالفضل حري دو فصلنامه ترجمان وحي، شماره 24، پاييز و زمستان 1387 ص 46

زنجيره مندي مفهومي و بافتي در گفتمان قرآني
حسين عبدالرئوف مترجم:ابوالفضل حري دوفصلنامه زيباشناخت، شماره 19، زمستان 1387 صص 339-370

بررسي حضور مترجم به واسطه تبديلها در متون روايي ترجمه شده با نگاهي به ديدگان لوون - زوآرت
ابوالفضل حري فصلنامه مطالعات ترجمه، شماره 24، زمستان 1387 ص 33

پراپ ، پيشگام نظريه روايت ؛ سه ديدگاه با نگاهي به داستان « اولين » اثر جويس
مترجم:ابوالفضل حري كتاب ماه ادبيات، شماره 135، دي 1387 ص 16

همبستگي ميان عبارات اسميه معرفه و صيغه هاي فعلي در متون روايي قرآن
هاركو ساكايداني مترجم:ابوالفضل حري دو فصلنامه ترجمان وحي، شماره 23، بهار و تابستان 1387 ص 55

حضور مترجم در متن روايي
ابوالفضل حري فصلنامه پژوهش زبان هاي خارجي، شماره 46، پاييز 1387 ص 35

سبك شناسي قرآن
حسين عبدالرئوف مترجم:ابوالفضل حري دوفصلنامه زيباشناخت، شماره 18، تابستان 1387 ص 309

افسون صوت و معنا در دعاي آغازين سال نو به منزله اثري ادبي
ابوالفضل حري فصلنامه پژوهش زبان هاي خارجي، شماره 43، بهار 1387 ص 71

سازگان زبان شناختي قرآن
حسين عبدالرئوف مترجم:ابوالفضل حري دوفصلنامه زيباشناخت، شماره 17، زمستان 1386 ص 345

اشعار پر آب چشم ( ژانر مرثيه ، شكل و محتواي كربلانامه محتشم كاشاني )
كارن جي رافل مترجم:ابوالفضل حري كتاب ماه ادبيات، شماره 124، بهمن 1386 ص 76

ويژگي ها و مؤلفه هاي زباني قرآن كريم
مستنصر مير مترجم:ابوالفضل حري دوفصلنامه زيباشناخت، شماره 16، تابستان 1386 ص 323

اثر ادبي / اقتباس سينمايي خشم و هياهو ( 1959 ) اثر ويليام فاكنر
جين . دي فيليپ مترجم:ابوالفضل حري فصلنامه هنر، شماره 72، بهار و تابستان 1386 ص 8

وهمناك در ادبيات كهن ايران
ابوالفضل حري فصلنامه پژوهش زبان هاي خارجي، شماره 34، زمستان 1385 ص 61

روايت هاي كودكان
ابوالفضل حري پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، شماره 46، پاييز 1385 ص 76

ديدگاه و / در مقابل كانوني شدگي
ابوالفضل حري كتاب ماه ادبيات، شماره 105، ارديبهشت ، خرداد ، تير 1385 ص 30

شيوه متن روايي : بازنمايي گفتمان شخصيت
ريمون كنان مترجم:ابوالفضل حري فصلنامه هنر، شماره 68، تابستان 1385 ص 8

درآمدي بر اصول و مباني ترجمه طنز
ابوالفضل حري فصلنامه مطالعات ترجمه، شماره 14، تابستان 1385 ص 7

شعر « تا انتهاي حضور » اثر سهراب سپهري از ديدگاه نقد فرماليستي
ابوالفضل حري فصلنامه زبان و ادب، شماره 27، بهار 1385 صص 61-75

تاثير پذيري ادبيات پسامشروطه ايران از ترجمه
مترجم:ژولي ميثمي ، ليلا اكبري ، ابوالفضل حري ماهنامه ادبيات داستاني، شماره 102، مرداد و شهريور 1385 ص 23

امر قدسي و هنر مدرن
ميرچاالياده مترجم:ابوالفضل حري دوفصلنامه زيباشناخت، شماره 13، سال 1384 ص 119

نقش مخاطب در ادبيات و سينما
ابوالفضل حري فصلنامه هنر، شماره 66، زمستان 1384 ص 42

كابوها و سرخپوستان
جوالن شيويي مترجم:ابوالفضل حري فصلنامه هنر، شماره 66، زمستان 1384 ص 195

نظريه ي شخصيت : واقع گرايي در مقابل نشانه شناسي
ابوالفضل حري دوفصلنامه زيباشناخت، شماره 12، سال 1384 ص 161

جايگاه تماشاگري در سينما
جوديت ماين مترجم:ابوالفضل حري فصلنامه هنر، شماره 65، پاييز 1384 ص 178

درآمدي بر دستور زبان داستان
ديويد لاج مترجم:ابوالفضل حري ماهنامه ادبيات داستاني، شماره 95، مهر و آبان 1384 ص 22

اقتباس : فصل مشترك ادبيات و سينما: بررسي داستان كوتاه « فردا » اثر ويليام فاكنر
ابوالفضل حري فصلنامه سينما و ادبيات، شماره 9، تابستان 1385 ص 81

عصر استاد محمدي نگارگر
ابوالعلاء سودآور ؛ ابوالفضل حري فصلنامه هنر، شماره 62، زمستان 1383 ص 146

هيولاها : استعاره هاي شگرف: فرويد ، ليكاف و بازنمايي هيولا در هراس سينمايي
استيون اشنايدر مترجم:ابوالفضل حري فصلنامه فارابي، شماره 53، پاييز 1383 ص 125

آن جادوي سياه قديمي : هنر دو گانه وودي آلن
پيتر جي . بيلي مترجم:ابوالفضل حري فصلنامه فارابي، شماره 52، تابستان 1383 ص 23

خاستگاه هاي نخستين نشانه شناسي
رابرت استم مترجم:ابوالفضل حري فصلنامه هنر، شماره 59، خرداد 1383 ص 27

جنگ و فرهنگ در عصر اطلاعات
توماس جي. مانكن مترجم:ابوالفضل حري فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 16، تابستان 1381 صص 463-473

تئوري موسيقي و كيهان شناسي باستاني
دكتر مصطفي كمال پور تراب - ابوالفضل حري فصلنامه هنر، شماره 50، زمستان 1380 ص 126

ساختار گرايي و جيمزباند
دومينيك استرياني مترجم:ابوالفضل حري دوفصلنامه زيباشناخت، شماره 6، سال 1381 ص 65

جاحظ و تحليل ساختاري كتاب البخلاء
فدوا مالتي دايگلاس مترجم:ابوالفضل حري دوفصلنامه زيباشناخت، شماره 4، سال 1380 ص 265

نظريه ادبي پسا استعماري
كيث گرين و ژيل لبيهان مترجم:ابوالفضل حري