دكتر مجيد عامريان

 

نام و نام خانوادگي: مجید عامریان
تاریخ تولد: 1334/05/21
شغل: عضو هيئت علمي دانشگاه اراك
مرتبه علمي: استاديار
آدرس: اراک، میدان دکتر شریعتی، دانشکاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی
صندوق پستی879 ، کد پستی: 38156، تلفن: 4-32777403-086
آدرس ایمیل: m-amerian@araku.ac.ir