دكتر مسعود كشاورز

 

 

نام و نام خانوادگی : مسعود كشاورز 

سال تولد : 1343

شغل : هیئت علمی دانشگاه اراك

مرتبه علمی : استادیار

نشانی:  دانشگاه اراك ـ  ميدان دكتر شريعتي ـ دانشكده ادبيات و علوم انساني  ـ گروه زبان و ادبيات انگليسي،

كدپستي:  879ـ38156    ـ تلفن:  4/32777401 ـ 086

E-Mail: m-keshavarz@araku.ac.ir

 

 لينك ها: رزومه - برنامه درسی