دكتر مسعود كشاورز

 

 

نام و نام خانوادگی : مسعود كشاورز 

سال تولد : 1343

شغل : هیئت علمی دانشگاه اراك

مرتبه علمی : استادیار

نشانی:  دانشگاه اراك ـ  ميدان دكتر شريعتي ـ دانشكده ادبيات و علوم انساني  ـ گروه زبان و ادبيات انگليسي،

كدپستي:  879ـ38156    ـ تلفن:  4/32777401 ـ 086

E-Mail: m-keshavarz@araku.ac.ir
 

سوابق تحصيلي

1366

1370

كارشناسي

زبان و ادبيات انگليسي، دانشگاه شيراز

1374

1377

كارشناسي
ارشد

ادبيات انگليسي، دانشگاه شيراز

عنوان رساله: "بررسي رمانهاي چارلز ديكنز بر اساس ديدگاه كار و پويائي توماس كارلايل"

1387

1391

دكتراي تخصصي

ادبيات انگليسي، دانشگاه شيراز

عنوان رساله: "بررسي تطبيقي درون مايه ازدواج در رمانهاي چارلز ديكنز، جورج اليوت و توماس هاردي"

 

 

سوابق اجرايي

1396-1393

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اراك

1395-1393

استاد مشاور انجمن علمي زبان انگليسي دانشگاه اراك

1394-1392

معاون گروه زبان انگليسي دانشگاه اراك

1384-1382

معاون گروه زبان انگليسي دانشگاه اراك

 

 

كتاب:

1394

Keshavarz, Masood. English Prose Texts. Arak: Jahad-e Daneshgahi.

1382

رستمی، فرشته، و مسعود کشاورز. رمانتیسم در شعر فروغ فرخزاد. قم: نوای دانش، 1382.

1382

Dehghan, Rahim, and Masood Keshavarz. Enjoy Reading through General English. Tehran: Javaneh.

 

 

مقالات:

1395

پشنگ زاده، اشكان/مسعود كشاورز "تفكر انتقادي: اهمبت ،فوايد و محدوديت هاي آن در محيطهاي آموزشي"Modern Journal of Language Teaching Methods(MJLTM)Vol.6, issue2, May 2016.

1394

رستمي، فرشته / کشاورز ، مسعود: «بررسي انگيزه دروغ گويي زنان دررمانهاي سيمين دانشور بر پايه نظريه همرنگي از اليوت آرونسون" فصلنامه مطالعات نظريه و انواع ادبي" دانشگاه حكيم سبزواري1394

2012

Ghasemi, P. & M. Keshavarz. (2012). Consolidation of the Victorian Marriage Tradition in Hardy’s Jude the Obscure. Epiphany, 5(1), 108-19.

2012

Keshawarz, M. & P. Ghasemi. (2012). Marriage and Social identity in The Return of the Native. Kata, 14(2), 87-92.

1391

رستمي، فرشته / کشاورز ، مسعود: «جایگاه رئالیسم جادویی در ادبیات پایداری»؛ نامه پایداری: مجموعه مقالات سومین گنکره ادبیات پایداری، کرمان: انتشارات گرا، 1391.

1390

كشاورز، مسعود / فرشته رستمي: «خوانشي نقادانه از اشعار هيوا مسيح»؛ مجموعه مقالات همايش سراسري افسانه، نقد و تحليل شعر معاصر ايران از نيما تا امروز، تهران: انتشارات فرتاب، چاپ اول 1390.

1390

كشاورز، مسعود / رستمي، فرشته: «خوانشي نقادانه از اشعار هيوا مسيح» مجموعه مقالات همايش سراسري افسانه» (نقد و تحليل شعر معاصر ايران از نيما تا امروز) تهران: انتشارات فرتاب، چاپ اول 1390.

1390

رستمي، فرشته / كشاورز، مسعود: «نماد در داستان هاي بيژن نجدي»؛ همايش سراسري نثر فارسي، تبريز، ارديبهشت 1390.

1389

رستمی، فرشته / کشاورز ، مسعود: «ذهن و جریان آن در داستان­های بیژن نجدی»؛ فصل نامه­ی علمی ـ پژوهشی، نشریه­ی دانشکده­ی ادبیات و علوم انساني، دانشگاه شهيد باهنر كرمان (دوره­ي جديد) شماره­هاي پياپي 27( پياپي 24) بهار 1389.

1387

کشاورز، مسعود / رستمی، فرشته: « بانوی شالوت اثر تنیسون بازتاب فروغ فرخزاد در آیینه»؛ انستیتوی آموزش و تحقیقات آتن، یونان، ارایه مقاله 28 تا 31 ژولای 2008 برابر با مرداد ماه 1387.

1386

کشاورز، مسعود / رستمی، فرشته: «رمانتیک بودن یعنی تنها بودن»؛ دانشگاه ساچ وا، رومانی، ارائه و چاپ مقاله در همایش بینالمللی ادبیات مقایسه ای، 23-21 سپتامبر2007 همزمان با 31 شهریور تا اول مهرماه 1386.

1386

رستمی، فرشته / کشاورز، مسعود: «گفت ­و گو در داستان­های شهریار مدنی­پور»؛ دانشگاه مشهد، ارائه مقاله، شهریور 1386.

1384

رستمی، فرشته / کشاورز، مسعود: «رمانس مشروطه در قالب شمس و طغرا»؛ دانشگاه تهران، خلاصه مقاله­های همایش بین المللی "یک صدمین سالگرد مشروطیت "، اردیبهشت ماه 1384 .

1384

رستمی، فرشته / کشاورز، مسعود؛ «بررسی کارکرد تخیل در اشعار فروغ رخزاد و سهراب سپهری بر اساس دیدگاه کالریج»؛ دانشگاه آزاد اسلامی اراک ، فصل­نامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی، پاییز 1384.

1384

كشاورز رستمی، فرشته / کشاورز، مسعود؛ «شعر پایداری در آیینه­ی ذهن هنرمند افغان»؛ دانشگاه کرمان، چاپ و ارائه مقاله در همایش " ادبیات پایداری " اسفندماه1384.

1383

رستمی، فرشته / کشاورز، مسعود: «زن در هنر فروغ فرخزاد وسیمین دانشور»؛ (انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران) برگزار کننده دانشگاه زنجان، ارائه مقاله و خلاصه مقالات، همایش بین­المللی "زن در تاریخ معاصر ایران پس از مشروطه" اسفند ماه 1383.

1383

رستمی، فرشته / کشاورز، مسعود: «کارکرد تخیل در ادبیات معاصر»؛ با هم­کاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس، ارائه مقاله در همایش بین­المللی " نخستین چشم انداز شعر معاصر فارسی"، مهر ماه1383.