دكتر سيد محمد حسيني

 

نام و نام خانوادگی: سيدمحمد حسيني

سال تولد: 1354

شغل: عضو هيأت علمي

مرتبه علمی: استاديار

آدرس محل کار: دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات انگليسي، اتاق 10

آدرس پست الکترونیک:hosseini.mohmd@yahoo.com, m-hoseini@araku.ac.ir

 

 

 

لينك ها: رزومه - برنامه درسی