دكتر هوشنگ يزداني

دکتر رجایی

 

نام و نام خانوادگی: هوشنگ یزدانی قره آغاج، متولد 1337/10/14

وضعیت تاهل: متاهل، دارای دو فرزند

شغل: عضو هیات علمی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک؛ استادیار، پايه 15

نشانی رایانامه: h-yazdani@araku.ac.ir

آدرس: اراک، میدان دکتر شریعتی، دانشکاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی

صندوق پستی879 ، کد پستی: 38156

 
سوابق تحصيلي، علمی-پژوهشی

1- سوابق تحصیلی

-- تا پایان چهارم ابتدائی: تبریز

-- دیپلم: تهران

-- لیسانس/کارشناسی: دبیری زبان انگلیسی، دانشگاه شیراز ، شیراز خرداد 1366.

-- فوق لیسانس/کارشناسی ارشد: زبانشناسی کاربردی/آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز، 1370.

-- دکتری: زبان شناسی کاربردی: فراگیری و آموزش زبان و ادبيات انگليسي، دانشگاه اسکس، انگلستان، 1379.

---- زمینه­های مطالعاتی و تحقیقاتی:

-- زبان شناسی (کاربردی)

-- روان شناسی زبان

-- فراگیری زبان دوم

-- آموزش زبان انگلیسی

-- یادگیری واژگان

-- آزمون سازی

-- استراتژیهای خواندن و درک مفاهیم

 

---- سوابق اجرایی

-- مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه اراک، از 1380 تا 1384 و از 1390 تا 1395

-- معاون آموزشی و پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اراک، از 1395

-- عضو شورای پژوهشی دانشگاه اراک، از 1395

 

---- سوابق و زمینه های تدریس: (در دانشگاه اراك و ساير دانشگاه ها از سال 1367 1372 و مجددا از 1379 تا كنون)

الف: دوره هاي کارشناسی

-- روشهای تدریس زبان و تدریس مهارتهای زبانی

-- اصول و روش تحقیق یک و دو

-- درک مفاهیم یک دو سه

-- خواندن متون مطبوعاتی

 

ب: دورۀ کارشناسی ارشد (در دانشگاه اراك)

-- روشهای تدریس زبان

-- تدریس مهارتهای زبانی

-- اصول و روش تحقیق

-- سمینار (تعين موضوع و تدوين پايان نامه)

 

ج: دورۀ دکتری (در دانشگاه اراك)

---روش تحقیق پیشرفته

--- نقد و بررسی روشهای تدریس

--- روش تحقیق کیفی و مختلط

 

4- راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها

الف: دانشگاه اراك

-- هدايت و راهنمايي بيش از 32 پايان نامة كارشناسي ارشد

-- مشاورة بيش از 33 پايان نامةكارشناسي ارشد

 

5- تحقیقات و مقالات:

-- پایان نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان زیر در دانشگاه شیراز، 1370:

A consensus approach as an alternative for testing EFL learners ability to reconstruct meaning and to interpret texts

-- پایان نامۀ دکتری، دانشگاه اسکس انگلستان، با عنوان زیر، 1379/ 2000

The effects of reader-, text-, and task-related variables on EFL reading comprehension and reading strategy choice

 

Articles:

 

Ahmadian, M., Yazdani,H. (2013). A Study of the effects intertextuality awareness on

 

reading literary textx: The case of short stories. Journal of Educational and Social Research 3/2 pp.155-66

10.5901/jesr.2013.v3n2p155

Ahmadian, M., Yazdani, H. , and Dararbi, A. (2011).Assessing English learners’

 

knowledge of semantic prosody through a corpus-driven design of semantic prosody test. English Language Teaching 4/4, 288-298.

DOI 10.5539/elt.v4n4p288

Ahmadian, M., Yazdani, H., Ebady, S. (2013). On the effects of peer feedback and

 

teacher feedback on Iranian English Language learners’ writing ability. International Journal of English Language and Literature Studies, 2/4 pp.220-38

Hajilou, Y., Yazdani, H., and Shokrpour, N. (2012). The relationship between Iranian

 

EFL learners’ creativity and their lexical reception and production knowledge. English Language Teaching 5/3, 131-146.

DOI 10.5539/elt.v5n3p131

Moein, B. Khosravi, R., Yazdani, H. (2014). The role of Cross-Linguistic Experience on

 

English Idiom and Proverb Comprehension: A Case of Iranian Turkish Learners of English as a Foreign and Third language. Theory and Practice in Language Studies 4/5 pp.1017-1025

10.4304/tpls4.5.1017-1025

Pashangzadeh, A., Ahmadian M., Yazdani H. (2016). From Narrativity to Criticality: An

 

Investigation of the Influenceof Using Short Narratives in EFL Contexts on Learners’ Critical Thinking Skills through Short Narratives/Stories Reading. Education and Linguistic Research 2/1, pp 98-119.

Sajjadi, S., Ahmadi, M., Yazdani, H., and Maleki, A. (2012). Facilitating textually

 

assisted listening comprehension. Journal of Applied Sciences. 1-6

DOI 10.3923/jas

Sajjadi, S., Yazdani, H., Sohrabi, M.R. and Maleki, A. (2012). The effect of text and

 

Picture accompaniments to audio materials on comprehension level and response time of EFL learners. Journal of Applied Sciences. 1-9 DOI 10.3923/jas

Shahiditabar, A, Yazdani,H. (2013). A sociolinguistic study of Turkish: Sahand villages

 

in zanjan. Review of History and Political Science1/1, pp.26-36

Yazdani, H., Afshin Mehr, A., Yousefali, H., and Rezazadeh, J. (2016). On the Effects of

 

Phonetic Transcription and Morphological Awareness on Performing Listening Tasks. International Journal of Humanities and Critical Studies 3/2. Pp 1791-1800.

Yazdani,H.,Amerian, M. & Hadadi, A. (2015). The relationship between reflective

 

teaching and EFL teachers’ evaluation of students’ achievement. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World. 9/3, pp 46-64.

Yazdani,H., Bahramlou, KH. (2013). Using vocabulary profile to predict academic

 

achievement. The Iranian EFL Journal 9 /5 pp.265-81.

Yazdani, H., Serajipour, N. (2012). Argument Structure in Iranian EFL Student’s

 

Persuasive Writing. Paper published at The 32nd Thailand TESOL International Conference Proceedings pages 62-76.: “Teacher Collaboration: Shaping the Classroom of the Future”

یزدانی، هوشنگ، حسینی، سید محمد، و کشاورز، مسعود. (1391). ارزیابی درونی گروه زبان و ادبیات.

انگلیسی. دانشگاه اراک، اراک، ایران

 

یزدانی، هوشنگ، و علی رجایی. (1396). ارتباط متقابل فرم و محتوا در سبک‌شناسی جدید و بلاغت سنتی قرآن:

بررسی آسیب‌شناسانۀ چند جستارِ نمونه. پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی. پژوهش هاي زبانشناختي در زبانهاي خارجي. دوره ي 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395. ص ص 92-55.

 
     

 

 

9- داوري علمي:

-- داوري چندین مقاله در موضوعات زبان انگليسي ، آموزش و فراگيري زبان براي مجلات علمي-پژوهشي

-- داوري مقالات متعدد براي كنفرانس­هاي علمي

-- داوري چندین طرح پژوهشي در موضوعات فوق رسيده از شوراي پژوهشي دانشگاه هاي كشور.

-- داوري متعدد كتابهاي درسي و تحقيقاتي و ترجمه در زبان انگليسي ، آموزش و فراگيري زبان.

-- داوري ده ها پايان نامة كارشناسي ارشد و دکتری (بويژه در دانشگاه­هاي اراك و تهران)