دكتر عليمحمد محمدي

 

نام و نام خانوادگی : علیمحمد محمدي 

سال تولد : 1345

شغل : هیئت علمی دانشگاه اراك

مرتبه علمی : استادیار

نشانی: اراک، خیابان شهید بهشتی، فلکه شریعتی، دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات انگلیسی                           

تلفن:

08632777402 داخلی 347

 لینک ها :   رزومه - برنامه درسی