دكتر عليمحمد محمدي

نام و نام خانوادگی : علیمحمد محمدي 

سال تولد : 1345

شغل : هیئت علمی دانشگاه اراك

مرتبه علمی : استادیار

نشانی: اراک، خیابان شهید بهشتی، فلکه شریعتی، دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات انگلیسی                           

تلفن:

08632777402 داخلی 347

 

کارنامۀ آموزشی، پژوهشی و اجرایی

 

1- تحصیلات

کارشناسی: آموزش زبان انگلیسی: دانشگاه تربیت معلم تهران

کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی: دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری: آموزش زبان انگلیسی: دانشگاه اصفهان

2- سوابق آموزشی

تدریس دروس

گفت و شنود، فنون یادگیری، اصول و روش ترجمه، ترجمه متون ساده، ترجمه پیشرفته 1 و2 ، ترجمه متون ادبی 1و2، روش تدریس زبان خارجی، آزمون سازی

3- سوابق پژوهشی

3-1- مقالات همایش

محمدی، علی محمد(1377) جهت گیری های ایدئولوژیکی مترجم و ترجمه آثار ادبی، مجموعه مقالات اولین همایش ترجمه ادبی در ایران، دانشگاه فردوسی مشهد ،صص 213-219 .

محمدی، علی محمد(1381) فناوری رایانه ای آموزش زبان(چکیده) ، همایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک.

محمدی، علی محمد(1381)

3-2- مقالات علمی-پژوهشی

محمدی، علی محمد(1385) تحلیل دیدگاه های مترجمان حرفه ای:کاربردهای آموزشی و پژوهشی در تربیت مترجم ،مطالعات ترجمه، شماره 13، صص 1-25.

محمدی، علی محمد(1387) تاثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات بر آموزش و یادگیری زبان: کاربردهای آموزشی و پژوهشی، پژوهش زبان های خارجی، شماره 45، صص115-139.

محمدی، علی محمد(1388) تحلیل رویکردهای نظری نقد ترجمه: کاربردهای آموزشی و پژوهشی، پژوهش زبان های خارجی، شماره 51، صص83-109.

محمدی، علی محمد(1388) رویکردی انسان شناختی به تعامل فرهنگ و ترجمه:کاربردهای آموزشی و پژوهشی در تربیت مترجم، فصلنامۀ مطالعات ترجمه، شماره 26، صص22-45.

محمدی، علی محمد(1388) رویکردی پژوهشی به ماهیت نقد ترجمه:کاربردهای آموزشی و پژوهشی ، فصلنامۀ مطالعات ترجمه، شماره 27، صص35-45.

محمدی، علی محمد(1389) رویکردی ادبی به هم­کنشی گفتمانی انسان:کاربردهای آموزشی و پژوهشی، پژوهش ادبیات معاصر جهان، شماره 58، صص123-149

پژوهشگر فعال گروه زبان و ادبیات انگلیسی در سال 1386

 

 

3-4- کتاب و جزوه

Mohammadi, A. M. and M. Niki Maleki (1384) Effective Letter Writing, Qum: Hemaseh Publishers.

Mohammadi, A. M.(1385) Principles of Translation, Pamphelet.

4- سوابق اجرایی

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی از 1384 تا1390

عضو شورای فرهنگی دانشگاه اراک از 1386 تا تا1390

مشاور دانشجویان شاهد از 1383 تا 1384

سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه اراک از 1388 تا 1390